Meer informatie? 010 - 462 54 60
info@osmosewinkel.nl

PRIVACYVERKLARING - OJD/2018

PRIVACYVERKLARING - OJD/2018

Door gebruik te maken van de diensten van Osmosewinkel B.V. (verder: Osmosewinkel B.V. stemt u in met de verwerking door Osmosewinkel B.V. van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Osmosewinkel B.V. van de persoonsgegevens van derden die u aan

Osmosewinkel B.V. verstrekt.                                                                                

 

Osmosewinkel B.V. is gevestigd aan de Plompertstraat 20A te 3087 BD te Rotterdam en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 72583142

 

Osmosewinkel B.V. verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Osmosewinkel B.V. de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Osmosewinkel B.V. voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Osmosewinkel B.V. mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. Osmosewinkel B.V. verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Osmosewinkel verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

 

Osmosewinkel B.V. wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Osmosewinkel B.V. haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

 

Osmosewinkel B.V. bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Osmosewinkel B.V. de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Osmosewinkel B.V.

 

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Osmosewinkel B.V. bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op email adres: info@osmosewinkel.nl.  Osmosewinkel B.V. zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Osmosewinkel B.V. haar dienstverlening aan u staken.

 

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Osmosewinkel B.V. de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Osmosewinkel B.V. kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@osmosewinkel.nl. Osmosewinkel B.V. zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Osmosewinkel B.V. uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Osmosewinkel, dé winkel voor de glazenwasser!