24/7 water tanken
Werkdagen geopend van 7:00 tot 17:00
Uitgebreid assortiment
Voor Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.    Op alle met Osmosewinkel BV gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen en leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.    Een afschrift van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt op verzoek door Osmosewinkel op haar kosten aan de klant toegezonden.

Artikel 2. Aanbiedingen/opdrachten
1.    Een overeenkomst met osmosewinkel komt tot stand op het moment dat een order is ontvangen.
2.    De klant kan zijn bestelling ontbinden binnen 4 uur na plaatsingstijdstip, d.m.v. een e-mail te sturen naar [email protected]
3.    Ruilen en of retourneren is uitsluitend mogelijk na overleg en schriftelijke toestemming van Osmosewinkel BV
4.    Alle aanbiedingen en prijzen van Osmosewinkel BV zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
5.    Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Osmosewinkel zijn voor Osmosewinkel BV slechts bindend na schriftelijke bevestiging door een volgens de Kamer van Koophandel bevoegd persoon.
 
Artikel 3. Prijzen
1.    Alle prijzen op osmosewinkel.nl zijn in euro´s en exclusief BTW, verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
2.    Producten en aanbiedingen zijn leverbaar  en geldig zolang de voorraad strekt dan wel de termijn niet is verstreken.
3.    Producten blijven eigendom van osmosewinkel.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product.
4.    Osmosewinkel is bevoegd de hierboven onder lid 1 genoemde prijs aan te passen, indien de levering van de producten op een later tijdstip dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit de overeenkomst niet anders blijkt.
 
Artikel 4. Levering/ leveringstermijnen
1.    Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Osmosewinkel BV streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 3 dagen te leveren.
2.    Zodra de te leveren producten afgehaald dan wel zijn afgeleverd gaat het risico over op de klant.

Artikel 5. Betaling
1.    Bij bestellingen via osmosewinkel.nl kan via iDeal worden betaald.
2.    De betaling geschied op de factuur van Osmosewinkel BV genoemde rekeningen, één en ander onverminderd de rechten van Osmosewinkel BV zoals hiervoor in artikel 4 lid 3 en 4 omschreven.
3.    Verzendkosten zijn afhankelijk van de grote van de bestelling en het product.
4.    Verzendkosten van een retour zijn altijd voor rekening van de klant tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie
1.    Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
2.    Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de klant in rekening worden gebracht.
3.    Osmosewinkel is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Osmosewinkel.
4.    Als Osmosewinkel om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
5.    Er is geen sprake van garantie in de volgende gevallen:
a.    Als er vorstschade is ontstaan (aan met name producten voor telescoop glasbewassing);
b.    Op batterijen en accu’s
c.    Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden
d.    Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt
e.    Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
f.    Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

Artikel 8. Diversen
1.    Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Osmosewinkel BV is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Osmosewinkel BV.
2.    Indien de klant één of meer verplichtingen uit een overeenkomst met Osmosewinkel BV niet of niet tijdig nakomt en deze tekortkoming aan de klant toerekenbaar is, zal Osmosewinkel die overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de klant ontbinden.
3.    Indien de klant bestaat uit meer dan één (rechts)persoon zijn zij ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Osmosewinkel BV aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van die klant uit de met Osmosewinkel BV gesloten overeenkomst.
4.    Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere door de klant redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten zijn macht liggende grond, waarvan hij indien zodanige omstandigheid hem bekend was ten tijde van de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
5.    Alle belastingen, importheffingen en overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde voorschriften en richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of het tegendeel op basis van dwingend recht blijkt.
6.    Indien een beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan is Osmosewinkel BV gerechtigd eenzijdig een beding ter vervanging van het vernietigde beding op te nemen.
7.    In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen in stand.
 
Artikel 9. Garantie
1.    Osmosewinkel BV garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het door haar geleverde product uitsluitend en voor zover voor deze producten een fabrieksgarantie geldt. Garantie toekenning is ter beoordeling van de leveranciers van Osmosewinkel BV.
2.    De garantieverplichting van Osmosewinkel BV vervalt indien de klant zelf wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten en/of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt of door de klant op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 10. Hardheidsclausule
Indien de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Osmosewinkel
Plompertstraat 20A
3087 BD Rotterdam
Telefoon : 010 - 462 54 60
E-mail : [email protected]
KvK: 72583142
BTW: NL8591.62.370.B01

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen
24/7 water tanken
Werkdagen geopend van 7:00 tot 17:00
Uitgebreid assortiment
Voor Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf